Pages Menu
Categories Menu

Lexicon

Deze lijst wordt momenteel [vanaf september 2013] samengesteld en continu uitgebreid. De inhoud kan voor eigen gebruik ook in CSV formaat (openen met MSExcel) worden gedownload: hier.

Omschrijving NL Omschrijving EN Vakgebied Betekenis
Onderhoud adaptief Adaptive maintenance ITSM Het (voorbereidend) uitvoeren van onderhoud in verband met verwachte wijzigingen dikwijls van externe oorsprong (wet- en regelgeving).
Applicatiebeheer (AB) Application Management ITSM Applicatiebeheer is één van de drie beheerdomeinen in de informatievoorziening, zoals onderkend door professor M. Looijen. Applicatiebeheer betreft het instandhouden en vernieuwen van applicaties.
Application Services Library (ASL) ITSM Het procesmodel voor professionalisering van het applicatiebeheer. Ontwikkeld door PinkRoccade en in het publiek domein beschikbaar sinds 2002.
Programmatuuromvangbeheer Application Sizing ITSM Het opstellen van eisen waaraan programmatuur moet voldoen voordat deze in productie kan worden genomen. Anderzijds dient voor nieuwe programmatuur vooraf te worden uitgerekend welke resources benodigd zullen zijn.
Programmatuuromvangbeheer Application Sizing ITSM
Onderdelenbeheer Asset Management (IT) ITSM Vooral financieel beheer van alle onderdelen van de IT-infrastructuur.
Onderdelen (IT) Assets (IT) ITSM Geheel van alle onderdelen van de IT-infrastructuur die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De nadruk ligt hier op het financiële aspect.
Borging Assurance ITSM Binnen ASL gebruikt in kwaliteitsborging: de processen zo inregelen dat de output van die processen een bepaald kwaliteitsniveau halen. Vergelijk met kwaliteitscontrole, waar de output wordt gecontroleerd.
Attribuut Attribute ITSM Eigenschap van een configuratie item. Bijvoorbeeld: soort, serienummer, aanschafdatum, leverancier, garantietermijn, status.
Evaluatie (IT) Audit (IT) ITSM Evaluatie, uitgevoerd door onafhankelijke in- of externe EDP-auditors. Doel kan bijvoorbeeld zijn vast te stellen of het afgesproken beveiligingsniveau ook werkelijk wordt gehaald. Een lichtere vorm van een audit is een Self-Asssessment.
Beschikbaarheid Availability ITSM Beschikbaarheid. De mate waarin een configuratie item of de daaruit samengestelde IT-dienst in staat is de gewenste functionaliteit te bieden gedurende een bepaalde tijdsduur.
Beschikbaarheidsbeheer Availability Management ITSM Heeft als doel de beschikbaarheid van IT-diensten die door de IT-organisatie worden geleverd conform de in de Service Level Agreements opgenomen afspraken optimaal te plannen, sturen en controleren.
Beschikbaarheidsbeheer Availability Management ITSM
Bewustwording (IT) Awareness (IT) ITSM Binnen ASL voornamelijk gebruikt als het bewust maken van betrokkenen in de klant- en IT organisatie van het nut en noodzaak tot proces- en servicegericht denken en handelen. Ook specifiek voor het realiseren van een bepaald beveiligingsniveau (Security Awareness).
Batchverwerking Batch Processing ITSM Verwerking van grote hoeveelheden gegevens, veelal in de uren dat de systemen niet worden gebruikt voor online werkzaamheden.
BiSL-ASL stichting BiSL-ASL foundation ITSM Stichting de ASL foundation beheert het gedachtegoed van ASL en BiSL. Diverse partijen nemen hieraan deel.
BPM levenscyclus BPM Life Cycle BPM Een groepering van BPM activiteiten naar de cyclus (Her)ontwerpen, Modelleren, Uitvoeren, Bewaken en Optimaliseren | Strategy, Design, Execution, Controlling en/of andere varianten.
Bedrijf Business IVSM Dé Business, de organisatie in haar rol als afnemer van informatievoorziening én/of afnemer van IT diensten.
Beheer bedrijfsinformatie (BiSL) Business Data Management (BiSL) IVSM Het proces binnen het BiSL procescluster Gebruiksbeheer dat verantwoordelijk is voor een correcte opzet en inhoud van de gegevens in de informatievoorziening.
Functioneel Beheer Business Infomation Management IVSM Functioneel Beheer is één van de drie beheerdomeinen in de informatievoorziening, zoals onderkend door professor M. Looijen. Functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening (IV) in aansluiting op de bedrijfsprocessen.
Business Information Services Library (BiSL) IVSM Het procesmodel voor professionalisering van het functioneel beheer en informatiemanagement. Ontwikkeld door PinkRoccade en in het publiek domein beschikbaar sinds februari 2005.
Procesautomatisering Business Process (Management) Automation (BPA) BPM The strategy a business uses to automate processes in order to contain costs. It consists of integrating applications, restructuring labor resources and using software applications throughout the organization.
Bedrijfsproces analyse Business Process Analysis BPM
Proceswijzigingenbeheer Business Process Change Management BPM
Procesbeheer Business Process Management (BPM) BPM Business Process Management is een management benadering om bedrijfsprocessen af te stemmen op de strategie, om processen te analyseren, optimaliseren en de beste processen te implementeren. “Process is not just something your business does, process is your business”. De kwaliteit van een organisatie is gelijk aan de som van de kwaliteit van zijn processen. Een organisatie is succesvol als de processen succesvol zijn, als klanten tevreden zijn, als de doelstellingen worden gehaald, als belanghebbenden toegevoegde waarde ervaren, als de organisatie efficient wordt bestuurd, als risico’s worden beheerst.
Procesbeheer Informatiemanagement Systeem Business Process Management Suite (BPMS) BPM Een informatiesysteem dat meerdere aspecten uit de BPM levenscyclus ondersteund.
Business Process Management System (BPMS) BPM
Procesmodellering Business Process Modeling BPM Is een verzameling methoden en technieken om bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Deze modellen worden gebruikt in de bedrijfskunde met name in het projectmanagement en in de analyse en ontwerp van informatiesystemen [http://nl.wikipedia.org/wiki/Procesmodellering]
Procesmodellering Business Process Modeling BPM
Business Process Modeling (and) Notation (BPMN) BPM De Business Process Model and Notation (BPMN) is een standaard voor procesmodellering. Eerder stond het bekend als Business Process Modeling Notation. Het wordt onderhouden door de Object Management Group. De huidige versie BPMN 2.0 is gelanceerd in maart 2011 [http://nl.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling_Notation]
Proces uitbesteding Business Process Outsourcing (BPO) BPM Het uitbesteden van (niet-primaire) bedrijfsprocessen aan andere gespecialiseerde organisaties. Bijvoorbeeld ICT outsourcing, HR outsourcing of het uitbesteden/samenvoegen van de financiële administratie in Shared Service Centers (SSC).
Proces herontwerp Business Process Redesign (BPR) BPM
Proces herstructurering Business Process Reengineering BPM Business Process Reengineering is een managementtechniek en methodologie waarin een organisatie zijn bedrijfsprocessen fundamenteel en radicaal herstructureert om op deze manier grote verbeteringen in de organisatie te weeg te brengen [http://nl.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering]
Bedrijfstransformatie Business Transformation BPM
Bedrijf-IT afstemming Business-IT alignment IVSM De aansluiting tussen bedrijfsstrategie/bedrijfsprocessen en ICT.
Melding Call ITSM Melding op de Service Desk. Dit kan een incident, maar ook een Change of Service Request betreffen.
Capaciteitsdatabase Capacity Database (CDB) ITSM Database waarin alle gegevens worden opgeslagen die in het proces Capacity Management worden verzameld. Is onderdeel van de CMDB.
Capaciteitsbeheer Capacity Management ITSM Capacity Management draagt zorg voor de juiste capaciteit, op het juiste moment, op de juiste plaats, tegen gerechtvaardigde kosten.
Wijzigingen adviesraad Change Advisory Board (CAB) ITSM De CAB maakt onderdeel uit van het proces Change Management. In dit overleg hebben de managers van diverse processen zitting. Hier worden alle ingediende wijzigingen beoordeeld.
Wijzigingenbeheer Change Management ITSM Change Management draagt zorg voor het via gestandaardiseerde methoden en technieken behandelen, beoordelen, implementeren en controleren van wijzigingen in de IT-infrastructuur. Voorkomen moet worden dat dit proces (nieuwe) incidenten veroorzaakt.
Wijzigingsbeheer Change Management ITSM
Wijzigingenbeheer (BiSL) Change Management (BiSL) IVSM Het proces Wijzigingenbeheer (BiSL) heeft als doel te komen tot de juiste besluiten over het aanbrengen van wijzigingen of vernieuwingen in de informatievoorziening.
Classificatie Classification ITSM Het op basis van impact en urgentie bepalen van de prioriteit van een incident of probleem. Ook wel het bepalen van het soort Configuratie Item (hardware, software, procedure).
Betrouwbaarheid Confidentiality ITSM De op de computersystemen opgeslagen informatie mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Speciale aandacht hierbij is vereist voor gegevens die het bedrijf verlaten /binnenkomen, via laptops, diskettes, CD-ROMs en DVDs of via internet.
Vertrouwelijkheid Confidentiality ITSM
Basisconfiguratie Configuration Baseline ITSM
Configuratie item Configuration Item ITSM Een component dat onderdeel uitmaakt van de IT-infrastructuur. Voorname groepen zijn naast hardware- en softwarecomponenten onder andere documentatie, procedures, overeenkomsten en contracten. Er kan een hierarchische structuur worden aangebracht waarbij een CI weer kan bestaan uit andere CIs.
Configuratiebeheer Configuration Management ITSM Configuration Management heeft tot doel alle componenten van de IT-infrastructuur onder controle te brengen en informatie over die componenten te verzorgen.
Configuratiebeheerdatabase Configuration Management Database (CMDB) ITSM Database waarin alle Configuration Items zijn opgeslagen. Het is niet zo dat deze geheel geautomatiseerd of gedigitaliseerd moet zijn. Wel moet deze op een eenduidige wijze te benaderen zijn (kluis met contracten).
Bevestigingstijd Confirmation Time ITSM De afgesproken maximale tijd die mag verstrijken tussen het indienen van een verzoek/opdracht en de response vanuit IT: of het verzoek/de opdracht uitvoerbaar is en zo ja, tegen welke kosten.
Calamiteit Contingency ITSM Een calamiteit is het niet meer beschikbaar zijn van een IT dienst veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, staking, soft- en/of hardware, diefstal, kernexplosie, tsunamis)
Continuïteit Continuity ITSM De mate waarin de IT-organisatie zorgtdraagt voor continuïteit van IT-diensten na een calamiteit.
Continuiteitsbeheer Continuity Management (IT) ITSM IT continuity management draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk herstel van de afgesproken IT-dienstverlening na een calamiteit.
Onderhoud correctief Corrective maintenance ITSM Onderhoud met het doel een fout te herstellen nadat deze is geconstateerd.
Klantrelatiebeheer Customer Liaison ITSM
Klantrelatiebeheer Customer Relationship Management ITSM Onderhouden van klantcontacten. Afspraken tussen IT en klanten worden echter in het proces Service Level Management gemaakt.
Relatiebeheer Customer Relationship Management ITSM
Dataintegriteit Data Integrity IVSM De juistheid en volledigheid van opgeslagen gegevens. Met name een punt al zijn gegevens afkomstig van diverse computersystemen of al zijn veel softwarecomponenten betrokken bij samenstelling van de gegevens.
Definitive Hardware Store (DHS) ITSM Opslag van reserveonderdelen, hardwarevoorraden en basisconfiguraties. Dienen ter vervanging of reparatie van onderdelen van de IT-infrastructuur.
Definitive Software Library (DSL) ITSM Fysieke opslag van de originele versies van alle gebruikte software. Van hieruit kan de software worden gedistribueerd.
Delta uitrol Delta release ITSM Release waarin alleen de gewijzigde soft- en hardware is opgenomen. Efficient, maar vergt wel een nauwkeurige administratie indien er veel RFCs zijn betrokken in de release.
Behoeftemanagement (BiSL) Demand Management (BiSL) IVSM Het aansturen van ICT leveranciers vanuit de behoeften van de gebruikersorganisatie.
Behoeftemanagement (BiSL) Demand Management (BiSL) IVSM
Behoeftemanagement (IT) Demand Management (IT) ITSM Het actief (be)sturen van de vraag om de werkdruk te spreiden. Ook verandering in de vraag wordt hier vertaalt in concrete resource vereisten.
Ontwerp Design ITSM ASL proces waarin functionele specificaties worden aangepast of gemaakt.
Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening (BiSL) Design non-automated Information Systems (BiSL) IVSM Binnen het BiSL procescluster Functionaliteitenbeheer behandelt dit proces de vormgeving van processen, procedures en werkinstructies ten aanzien van de geautomatiseerde informatiesystemen (de documentatie) én ten aanzien van formulieren en/of aanvullende administraties welke niet door een geautomatiseerd informatiesysteem worden ondersteund.
Downtime ITSM De totale tijd die een dienst niet beschikbaar is.
Effectief Effective BPM Doeltreffend. De verrichte werkzaamheden zijn zodanig dat zij bijdragen tot het behalen van het gestelde doel. "Doe de juiste dingen".
Efficiënt Efficient BPM Doelmatig. Het verkrijgen van het grootst mogelijke resultaat met de gegeven inspanning. "Doe de dingen juist".
Nood uitrol Emergency Release ITSM Zeer kleine release nodig om een urgent probleem in de productieomgeving op te lossen.
Gebruikersondersteuning (BiSL) End User Support (BiSL) IVSM Binnen het BiSL procescluster Gebruiksbeheer het proces dat zich richt op het optimaal gebruik van en het functioneren van de informatievoorziening in de dagelijkse praktijk.
Foutbeheersing Error Control ITSM Onderdeel van Problem Management. Nadat Problem Control het probleem heeft onderzocht en een CI als oorzaak heeft aangewezen, is het een 'known-error' geworden en neemt Error Control het stokje over. Zij registreert de 'known-error', inventariseert de oplossingen, voert de beste uit en rond het probleem af.
Escalatie Escalation ITSM Het verhogen van de prioriteit van een incident of probleem om de oplossing te bespoedigen. Functionele escalatie waarbij een persoon met meer inhoudelijke kennis van zaken wordt ingeschakeld ("de expert") of hiërarchische escalatie waarbij een persoon met meer zeggenschap wordt betrokken ("de manager").
Gebeurtenis gestuurde proces keten Event Driven Process Chain (EPC) BPM Een Event Driven Process Chain (EPC) is een type stroomschema welke door organisaties worden gebruikt voor proces modellering, analyses en herontwerp (Business Process Modeling). Verschillende applicaties ondersteunen EPCs waaronder ARIS, ARIS Express, ADONIS, MAVIM Rules, Business Process Visual ARCHITECT, Visio, Semtalk, Bonaprart et cetera. Er bestaat ook een platform onafhankelijke EPC Markup Language (EPML).
Financieel Management (BiSL) Financial Management (BiSL) IVSM
Financieel beheer (IT) Financial Management (IT) ITSM Dit proces dient de kosten voor IT diensten inzichtelijk te maken en doorberekening van deze kosten aan de klant mogelijk te maken. Hierdoor wordt afweging van IT diensten op basis van kosten-baten analyses mogelijk.
Functionaliteitenbeheer (BiSL) Functionality Management (BiSL) IVSM Eén van de procesclusters op uitvoerend niveau in het BiSL procesmodel. Functionaliteitenbeheer zorgt voor het realiseren van de gewenste wijzigingen in de geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde informatievoorziening.
Impact Impact ITSM De mate waarin het incident leidt tot een afwijking van de afgesproken dienstverlening. Een individuele klant heeft hier geen invloed op: de impact betreft de gehele organisatie.
Impactanalyse (ASL) Impact Analysis ITSM Het in kaart brengen van alle consequenties van een wijzigingsvoorstel of release. Binnen ASL is dit een apart proces.
Impactanalyse (ITIL) Impact Analysis ITSM Het in kaart brengen van alle consequenties van een wijzigingsvoorstel of release. Binnen ITIL is het een activiteit in het Change Management proces.
Implementatie (ASL) Implementation (ASL) ITSM Binnen ASL het proces dat alle voorbereidingen treft voor een succesvolle uitrol. De feitelijke uitrol vindt plaats in het proces Programmatuurbeheer en -distributie.
Incident Incident ITSM Een verstoring in de IT infrastructuur die het niveau van de IT dienstverlening verlaagt.
Incidentbeheer Incident Management ITSM Proces dat het gehele traject van registratie, behandeling tot aan afsluiting van een bij de Service Desk gemeld Incident voor zijn rekening neemt.
Informatiecoördinatie (BiSL) Information Coordination (BiSL) IVSM
Informatie lifecycle management (BiSL) Information Lifecycle Management (BiSL) IVSM Eén van de richtinggevende processen in het BiSL model. Lifecycle management bepaalt de hoofdlijnen van de toekomstige functionaliteit voor een specifiek informatiesysteem.
Informatiemanagement Information Management IVSM Benaming voor de richtinggevende processen in het domein van functioneel beheer. Informatiemanagement bepaalt de toekomst van de informatievoorziening.
Strategie inrichting informatievoorzieningsfunctie (BiSL) Information Organization Strategy (BiSL) IVSM
Informatie portfolio management (BiSL) Information Portfolio Management (BiSL) IVSM Eén van de richtinggevende processen in het BiSL procesmodel. Portfoliomanagement stelt voor de gehele organisatie de contouren vast van de informatievoorziening en bepaalt welke veranderingen daarin nodig zijn.
Informatievoorziening (IV) Information Provisioning IVSM Het geheel van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde hulpmiddelen ter ondersteuning van de (primaire) bedrijfsprocessen en een organisatie.
Specificeren (BiSL) Information Requirements Specification (BiSL) IVSM Binnen het BiSL procescluster Functionaliteitenbeheer behandelt het proces Specificeren het vertalen van door Wijzigingenbeheer aangegeven gewenste veranderingen in functionaliteit naar inhoudelijke en niet-inhoudelijke oplossingsrichtingen en het vastleggen hiervan ten behoeve van de geautomatiseerde informatievoorziening.
Infrastructuur Infrastructure ITSM Het geheel van hardware, systeem- en toepassingssoftware, procedures en documentatie benodigd voor het beschikbaar stellen van informatiesystemen.
Integrated DEFinition methods (IDEF) BPM
ITIL ITSM ITIL staat voor 'IT Infrastructure Library', het procesmodel voor professionalisering van het technisch beheer.
Voornaamste Prestatie Indicatoren Key Performance Indicators (KPI) BPM Meetbare grootheden die vooraf worden afgesproken en die bij een controle/evaluatie kunnen worden gebruikt om te zien of de afspraken ook werkelijk zijn gehaald. Bijvoorbeeld aan een bepaalde service worden een aantal KPI's gekoppeld met een doelwaarde (norm). Er kan vervolgens eenvoudig worden gemeten of deze waarden werkelijk worden gehaald.
Bekende fout Known Error ITSM Een ongewenste situatie in de IT infrastructuur waarbij na diagnose een configuratie item als oorzaak is aangewezen.
Onderhoudbaarheid Maintainability ITSM De mate waarin volgens afgesproken methoden en technieken onderhoud kan worden uitgevoerd.
Management of Local Processors ITSM Proces uit de IT Infrastructure Management Set van ASL. Omvat o.a. de verzorging van operationele beheertaken. Wordt binnen ASL Foundation niet verder behandeld.
Gemiddelde tijd tussen storingen Mean Time Between Failures ITSM De gemiddelde tijd tussen herstel van het ene incident en start van een volgende. Komt overeen met de totale tijd dat een dienst beschikbaar is.
Gemiddelde tijd tussen incidenten Mean Time Between System Incidents ITSM De gemiddelde tijd tussen twee opeenvolgende incidenten.
Gemiddelde reparatietijd Mean Time To Repair ITSM De gemiddelde tijd tussen start van het incident en het herstel. Komt overeen met de totale tijd dat een dienst niet beschikbaar is (storingstijd ofwel down-time).
Uitbesteden Off shore ITSM Het uitbesteden van bepaalde ontwikkel- en beheerwerkzaamheden aan lage lonen landen ('off-shore').
Operationeel Operational ITSM Dagelijks en korte termijn, tot één jaar. ASL processen uit de Service Support Set liggen op operationeel niveau.
Operationele ICT aansturing (BiSL) Operational Supplier Management (BiSL) IVSM Binnen het BiSL procescluster Gebruiksbeheer richt de operationele ICT aansturing zich op het geven van opdrachten aan de ICT dienstverlener en op de bewaking van de werking van de ICT en van de ICT dienstverlener.
Uitbesteding Outsourcing ITSM Uitbesteding van taken aan een externe organisatie, bijvoorbeeld ICT outsourcing (uitbesteding van technisch beheer van infrastructuur en/of kantoorautomatisering) of Business Process Outsourcing (uitbesteden van (ondersteunende) bedrijfsprocessen).
Onderhoud perfectief Perfective maintenance ITSM Het uitvoeren van onderhoud met als doel het optimaliseren van de werking van componenten | het verhogen van het kwaliteitsniveau.
Prestatiebeheer Performance Management BPM Het bewaken en optimaal op elkaar afstemmen en inzetten van bedrijfsprocessen, informatie en technologie door het meten van de prestaties (doorlooptijden, aantallen).
Planning en Control (ASL) Planning and Control (ASL) ITSM ASL proces waarin alle activiteiten in de applicatiebeheerorganisatie worden gepland, bewaakt en eventueel bijgestuurd.
Planning en Control (BiSL) Planning and Control (BiSL) IVSM BiSL proces waarin alle activiteiten in de functioneel beheerorganisatie worden gepland, bewaakt en eventueel bijgestuurd.
Voorbereiden transitie (BiSL) Prepare transition (BiSL) IVSM Binnen het BiSL procescluster Functionaliteitenbeheer zorgt het proces Voorbereiden transitie voor een probleemloze ingebruikname van de nieuwe of gewijzigde functionaliteit door het invullen van alle benodigde randvoorwaarden.
Onderhoud preventief Preventive maintenance ITSM Het uitvoeren van onderhoud met als doel het voorkomen van verstoringen.
Prioriteit Priority BPM Het belang waarmee vaak meldingen worden aangeduid. Prioriteit is wordt bepaald door de factoren urgentie en impact.
Probleem Problem ITSM Een ongewenste situatie met vooralsnog onbekende achterliggende oorzaak die ten grondslag ligt aan een aantal incidenten.
Probleembeheersing (ASL) Problem Control (ASL) ITSM Onderdeel van Problem Management. Problem Control identificeert een probleem aan de hand van meerdere incidenten en registreert deze. Vervolgens word het probleem geclassificeerd en een onderzoek en diagnose gedaan. Zodra het een 'Known Error' is geworden neemt Error Control het stokje over.
Probleembeheer (ASL) Problem Management (ASL) ITSM Het proces dat gestructureerd achterliggende oorzaken van incidenten analyseert, oplossingen levert en deze veelal via RFCs laat uitvoeren. Binnen ASL worden structurele problemen vooral als kwaliteitsproblemen gezien en daarmee worden structurele oplossingen vooral in Kwaliteitsmanagement gezocht.
Probleembeheer (ASL) Problem Management (ASL) ITSM Het proces Problem Management heeft tot doel het oplossen en waar mogelijk voorkomen van problemen in de IT-infrastructuur zodat de totale impact van problemen op de dienstverlening wordt geminimaliseerd.
Proces Process BPM Reeks samenhangende activiteiten die in een bepaalde volgorde dienen te worden uitgevoerd.
Procesmanager Process Manager BPM De verantwoordelijke voor een specifiek proces(gebied).
Procesmodel Process Model BPM Geheel van processen die zich voor kunnen doen in een bepaald werkveld. Kan dienen als inspiratiebron bij professionalisering van het werkveld.
Kwaliteitsborging (ASL) Quality Assurance (ASL) ITSM Binnen ASL de processen zo inregelen dat de output van die processen een bepaald kwaliteitsniveau halen.
Kwaliteitscontrole Quality Control ITSM De output van de verrichte werkzaamheden controleren. In de productindustrie reeds lang in gebruik. In de dienstensector vervangen door kwaliteitsborging.
Kwaliteitsmanagement (ASL) Quality Management (ASL) ITSM ASL proces rondom beheersing en continue verbetering van de kwaliteit van de IT-dienstverlening, onder andere door borging van de kwaliteit van IT producten, procesbeheersing en meting van waardering door klanten.
Realisatie (ASL) Realization (ASL) Het aanpassen en/of uitbreiden van het Technisch Ontwerp en het daadwerkelijk aanpassen van applicaties.
Herstelbaarheid Recoverability De mate waarin hersteld kan worden. Bijvoorbeeld het herstellen van databestanden na een systeemcrash.
Uitrol Release ITSM Bundeling van gewenste wijzigingen met eenzelfde einddatum. Bundeling betekent een efficientere uitvoering van alle werkzaamheden, de doorlooptijd is doorgaans echter aanmerkelijk langer.
Uitrolbeheer (ASL) Release Management (ASL) Release Management is verantwoordelijk voor het zekerstellen van alle Programmatuur Items in elke fase van ontwikkeling. Met name zorgt dit proces ervoor dat alleen juiste versies van geautoriseerde programmatuur beschikbaar worden gesteld voor exploitatie.
Uitrolbeleid Release Policy De wijze waarop wordt omgegaan met releases, aantal, tijdstippen.
Betrouwbaarheid Reliability De betrouwbaarheid van een IT dienst wordt bepaald door de mogelijkheid van uitval van een of meer componenten waardoor de IT dienst niet meer op het afgesproken kwaliteitsniveau wordt geleverd.
Wijzigingsvoorstel Request For Change ITSM Een schriftelijk verzoek om een wijziging in de IT infrastructuur. Het verzoek kan worden ingediend door de klant, maar ook door de IT organisatie zelf. De RFC wordt afgehandeld door het proces Change Management.
Veerkracht Resilience ITSM Een IT-dienst heeft een zekere resilience indien een optredende fout niet direct leidt tot het niet meer kunnen leveren van de dienst. Mogelijkheden om een IT-dienst veerkrachtiger te maken is het dubbel uitvoeren van componenten en personele backups creeeren.
Reactietijd Response Time Tijd tussen het binnenkomen van een melding en een eerste actie richting klant.
Hervatten dienstverlening Restoration of Service Hervatten van IT dienstverlening na een verstoring daarvan.
Toetsen en testen (BiSL) Review and Testing (BiSL) IVSM Binnen het BiSL procescluster Functionaliteitenbeheer is de doelstelling van het proces Toetsen en Testen het zorgdragen dat de gewenste veranderingen op een vlekkeloze wijze in de organisatie wordt doorgevoerd.
Gedeeld Diensten Centrum Shared Service Center (SSC) BPM Organisatieeenheid of aparte organisatie die gespecialiseerd is in één aspect, proces van de bedrijfsvoering en waar door middel van expertise en samenvoegen schaalvoordelen kunnen worden behaald. (Lagere kosten).
Oplosteams Solution Teams ITSM Groepen van gespecialiseerde medewerkers in de 2e lijn die fouten en opdrachten van de 1e lijn doorgeschoven krijgen ter oplossing.
Ketenpartners management (BiSL) Strategic Information Partner Management (BiSL) IVSM
Leveranciersmanagement (BiSL) Strategic Supplier Management (BiSL) IVSM Eén van de richtinggevende processen in het BiSL procesmodel. Leveranciersmanagement bepaalt hoe de benodigde kennis en expertise worden verkregen, bijvoorbeeld in eigen huis opbouwen of inhuren.
Relatie management-gebruikersorganisatie (BiSL) Strategic User Relationship Management (BiSL) IVSM Eén van de richtinggevende processen in het BiSL procesmodel. Relatiemanagement volgt ontwikkelingen in de besturing van de business organisatie en vertaalt deze naar inrichting van de informatievoorziening en geeft de communicatiekanalen tussen business en functioneel beheer vorm. [Niet goed, herformuleren]
Transitie (BiSL) Transition Management (BiSL) IVSM Transitie is één van de verbindende processen op het uitvoerende niveau van BiSL gericht op het daadwerkelijk effectueren/doorvoeren/in gebruik nemen van de binnen functionaliteitenbeheer voorbereide veranderingen in de informatievoorziening.
Uniforme modelleertaal Unified Modeling Language (UML) BPM Een modelmatige taal om objectgeoriënteerde analyses en ontwerpen voor een informatiesysteem te kunnen maken. UML biedt een verzameling van structuur- en gedragsdiagrammen, die ook wel statische en dynamische diagrammen genoemd worden.
Gebruiksbeheer (BiSL) Use Management (BiSL) IVSM Een van de procesclusters op uitvoerend niveau in het BiSL procesmodel. Gebruiksbeheer beschrijft de processen die er voor zorgen dat er een continue en optimale ondersteuning plaatsvindt bij het dagelijks gebruik van de informatievoorziening door eindgebruikers.
Gebruikersorganisatie User Organization IVSM Organisatie van de gebruikers van informatiesystemen.
Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen (BiSL) Establish Business Process Developments (BiSL) IVSM
Bepalen ketenontwikkelingen (BiSL) Establish Information Chain Developments (BiSL) IVSM
Bepalen technologieontwikkelingen (BiSL) Establish Technological Developments (BiSL) IVSM
Configuration Baseline Basisconfiguratie (IT) ITSM Standaardconfiguratie die uitgeleverd wordt aan klanten. Vaak een geheel van hardware, software, documentatie en instructies die totaal een 'werkplek' vormen. In grotere organisaties zijn er een beperkt aantal standaardconfiguraties waar het merendeel van de klanten mee bediend wordt.
Contractmanagement (BiSL) Contract Management (BiSL) IVSM Een van de sturende processen binnen het BiSL-procesmodel. Contractmanagement vertaalt de eisen vanuit het bedrijfsproces naar afspraken met de geautomatiseerde informatievoorziening en de IT dienstverleners.
Documentair Informatie Management (DIM) BPM Vakgebied binnen Document en Informatiemanagement: dit zijn professionals die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen en te vernieuwen. Deze persoon heeft kennis en inzicht op de wijze waarop informatieprocessen dienen te worden beheerd en adviseert daar ook in. Daarnaast zijn zij de schakel tussen gebruikers en afdeling. Deze professionals zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en professioneel betrokkenen. Zij hebben een vakgerichte HBO-bachelor opleiding gevolgd. Bijvoorbeeld LRM, HMDI en IDM [http://www.breinstein.nl/]
Documentaire Informatievoorziening (DIV) BPM Vakgebied binnen Document en Informatiemanagement: deze professionals houden zich bezig met het registreren, archiveren, ordenen, en het beschikbaar stellen van informatie binnen een organisatie. Bijvoorbeeld bij gemeenten, ministeries, waterschappen, politie- en overheidsdiensten. Zij zijn in het bezit van het diploma SOD I of II, of de LARM [http://www.breinstein.nl/]
Programmatuur Item (ASL) ITSM Een logisch geheel van systeem- of toepassingsprogrammatuur incluisef de daarbij behorende documentatie.

Post a Reply